+ پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
+ پاورپوینت بررسی ساختار سیستم اخذ داده
+ تحقیق و بررسی در مورد امام علی در ادب فارسی
+ مدیریت خطر و ایمنی بیمار
+ پاورپوینت سازمان جهانی تجارت
+ تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس
+ تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی
+ تحقیق آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
+ بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس
+ بررسی مراحل رشد و تکامل طبیعی کودک